กฎระเบียบการประมูล

ผู้เข้าร่วมประมูล

   บุคคลธรรมดาต้องบรรลุนิติภาวะ (อายุ 18 ปี ขึ้นไป)
   นิติบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รายละเอียดการประมูล

   ผู้ทำการประมูล จะเป็นผู้กำหนดการประมูล
   ผู้ทำการประมูล จะเป็นผู้กำหนดเวลาประมูล
   ผู้ทำการประมูล จะเป็นผู้กำหนดสินค้าที่จะประมูล

ขั้นตอนการลงทะเบียน

   ผู้เข้าประมูล จะต้องแจ้งความประสงค์แก่ผู้ทำการประมูล พร้อมนำหลักฐานมายื่น
   กรณีบุคคลธรรมดา ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเซ็นชื่อรับรองสำเนา

   กรณีนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ซึ่งผู้มีสิทธิตามกฎหมายเป็นผู้ออกให้และ ภ.พ.20 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน3เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกจนถึงวันที่ทำการประมูล (ผู้มีอำนาจเซ็นชื่อและประทับตราบริษัทฯ)

ผู้เข้าประมูล ต้องวางเงินประกันก่อนทำการประมูล

จำนวนเงินวางประกันและวงเงินประมูล (ผู้เข้าประมูลเป็นคนในประเทศ)

วางเงินประกัน 50,000 บาท วงเงินในการประมูล 200,000 บาท

วางเงินประกัน 100,000 บาท วงเงินในการประมูล 1,000,000 บาท

วางเงินประกัน 200,000 บาท วงเงินในการประมูล 2,000,000 บาท

กรณีผู้เข้าประมูลเป็นชาวต่างประเทศ

วางเงินประกันสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ 7,000 เหรียญ (เจ็ดพันเหรียญ)

   ***ผู้เข้าประมูลสามารถลงทะเบียนพร้อมวางเงินประกันได้ที่สำนักงานของบริษัทฯในเขตปลอดอากร  หมายเหตุ : ผู้ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถประมูลได้ทั้ง สินค้าที่ชำระอากรนำเข้าแล้วและสินค้าที่ยังไม่ชำระอากรนำเข้า(Free Zone)

การวางเงินประกัน

บุคคลภายในประเทศ สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ และ เขตปริมณฑล

   1.โอนเงินผ่านทางธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จากัด (ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ผู้วางเงินประกันเป็นผู้รับผิดชอบ)
       ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางปะกง เลขที่บัญชี  318-2-54403-4 บัญชี ออมทรัพย์
   2. แคชเชียร์เช็ค (ต้องซื้อจำนวนเต็ม 200,000 บาท)  สั่งจ่าย “บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด

พื้นที่ต่างจังหวัด

   1.โอนเงินผ่านทางธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด (ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ผู้วางเงินประกันเป็นผู้รับผิดชอบ)
       ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางปะกง เลขที่บัญชี  318-2-54403-4 บัญชี ออมทรัพย์
   2. แบงค์ดราฟท์ (ต้องซื้อจำนวนเต็ม 200,000 บาท) สั่งจ่าย “บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด

หมายเหตุ:  ในกรณีที่ผู้วางเงินประกันไม่ชนะการประมูล ทาง บริษัทฯ จะโอนเงินคืนให้ภายใน 3 วันทำการ และรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินให้

ขั้นตอนการประมูล

   1.ผู้ทำการประมูลจะออกหมายเลขบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการประมูล ผู้ถือบัตรประมูลเท่านั้น จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมการประมูลได้ทั้งลานประมูลภายในประเทศ และเขตปลอดอากร (Free Zone) ในกรณีบัตรประมูลสูญหาย เจ้าของบัตรจะต้องรีบแจ้งต่อสำนักงานการประมูลโดยทันทีเพื่อออกบัตรใบใหม่และเจ้า ของบัตรจะต้องรับผิดชอบต่อจำนวนสินค้าทั้งหมดที่ถูกประมูลโดยบัตรที่สูญหายไป

   2.การประมูลให้เสนอราคาด้วยวาจา ผู้เข้าประมูลที่ให้ราคาสูงที่สุดจะมีสิทธิเป็นผู้ซื้อ โดยผู้ทำการประมูลจะเป็นผู้ให้สัญญาณสิ้นสุดการประมูลว่า……เป็นผู้ชนะการประมูล

   3.ผู้ชนะการประมูลไม่สามารถยกเลิกรายการสินค้าได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

   4.กรณีผู้ประมูลสินค้า ละทิ้งสินค้า หรือไม่ชำระค่าสินค้าจนครบจำนวนราคาสินค้าที่ประมูลได้ ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ( ภายใน 7 วัน นับจากวันที่เสร็จสิ้น การประมูล) บริษัทฯ จะนำสินค้าที่ท่านประมูลได้ มาประมูลใหม่ในการประมูลครั้งถัดไปทันที โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ในกรณีที่นำสินค้า มาประมูลใหม่แล้วเกิดส่วนต่าง  ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายกับท่านจนถึงที่สุด

ประมูลทางInternet

   - Live Internet  เป็นการประมูลทาง Internet โดยทำการประมูลไปพร้อมกับการประมูลสินค้า ณ ลานประมูลบางนาตราด กม.54 ตรวจสอบสินค้าหน้าเว็บ  http://www.sahaauc.com

   - การประมูลแบบ TENDER เป็นการประมูลสินค้าทาง Internet เท่านั้น โดยผู้จัดการประมูลเป็นผู้กำหนดราคาขั้นต่ำและผู้ที่ให้ราคาสูงสุดจะเป็นเป็นผู้ชนะ การประมูล ตรวจสอบสินค้าได้ที่หน้าเว็บ http://www.sahaauc.com/tender

การออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

   บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ตามชื่อและที่อยู่ของผู้ลงทะเบียนและ/หรือผู้เข้าร่วมประมูลเท่านั้น ไม่มีการแก้ไขใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ให้ในภายหลัง
          *** สามารถติดต่อรับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี และเอกสารในการจดทะเบียน ได้ที่สำนักงานบริษัทฯ

วิธีการชำระเงินค่าสินค้าในการประมูล

      1.) โอนเงินผ่านทางธนาคารโดยใช้ใบ PAY IN แฟกซ์มาให้ ทางบริษัทฯ

      2.) ชำระเป็น เงินสด/แบงค์ดราฟท์/แคชเชียร์เช็คที่สำนักงานบริษัทฯ เท่านั้น

     หมายเหตุ     1. ลานประมูลเขตปลอดอากร : ราคาสินค้าที่ประมูลได้ ไม่รวมอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมในการโอนผ่านธนาคาร ซึ่งผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องรับผิดชอบเอง

                        2. ลานประมูลภายในประเทศ : ราคาสินค้าที่ประมูลได้  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมในการโอน ผ่านธนาคารซึ่งผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องรับผิดชอบเอง

      3.) อัตราค่าบริการออกสินค้ากรมศุลกากร
              สินค้าประเภท Parade คิดค่าบริการต่อรายการ          3,210.00 บาท (รวม VAT 7%)
              
สินค้าประเภท Miscellanous คิดค่าบริการต่อตั๋ว        4,280.00 บาท (รวม VAT 7%)

  1. อัตราค่าบริการอื่นๆ

4.1. อัตราค่าบริการขึ้นบัญชีกรมขนส่งทางบกต่อรายการ    1,070.00 บาท (รวม VAT 7%)

4.2. อัตราค่าบริการแจ้งย้ายกรมขนส่งทางบกต่อรายการ     535 บาท (รวม VAT 7%)

4.3. อัตราค่าบริการพิธีการและตรวจปล่อยสินค้าต่อตั๋ว     200 บาท

4.4. อัตราค่าบริการขึ้นบัญชีเป็นผู้นำเข้า Paper less    1,000 บาท
         หมายเหตุ :   บุคคลธรรมดาที่ต้องการขึ้นบัญชีกรมขนส่งทางบก (ใบแจ้งจำหน่าย) จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) และแนบเอกสารไปด้วยทุกครั้ง

      5.) อัตราค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ
              สินค้าที่ประมูลมีมูลค่า ตั้งแต่ 1 - 49,999 บาท   (ต่อ 1 lot)  คิดอัตรา 8%
              
สินค้าที่ประมูลมีมูลค่า ตั้งแต่ 50,000 - 99,999 บาท   (ต่อ 1 lot)  คิดอัตรา 5%
              
สินค้าที่ประมูลมีมูลค่า ตั้งแต่ 100,000 - 299,999 บาท   (ต่อ 1 lot)  คิดอัตรา 3%
              
สินค้าที่ประมูลมีมูลค่า ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป   ไม่คิดค่าธรรมเนี้ยมผู้ซื้อ
         หมายเหตุ :   ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ......ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การส่งมอบ / การขนย้าย

   1.)เมื่่อผู้ทำการประมูลได้รับการชำระเงินครบถ้วนแล้ว โดยชำระเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น หากต้องการชำระเป็นสกุลเงินอื่น จะต้องดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นสกุลเงินบาทในอัตราที่เทียบเท่ากับมูลค่าสินค้าที่ประมูลได้ ผู้ทำการประมูลจะส่งมอบเอกสาร ที่่เกี่ยวข้องให้ผู้ชนะการประมูล ณ สำนักงานบริษัท แต่จะต้องไปรับสินค้า ณ ลานประมูลที่ทำการขายสินค้าตัวนั้นๆ

   2.)หากต้องมีการขนย้ายสินค้าไปเก็บ ณ สถานที่อื่น ผู้ชนะการประมูลจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสินค้านั้น ๆ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องถอดชิ้นส่วนเครื่องจักร เพื่อการขนส่ง ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าดำเนินการเองทั้งหมด และ หากต้องการว่าจ้างให้ผู้ทำการประมูลดำเนินการให้ ผู้ทำการประมูล จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ชนะการประมูลรับทราบ

   3.)เมื่อผู้ชนะการประมูลได้รับมอบสินค้าแล้ว จะต้องขนย้ายสินค้าออกจากลานประมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด (14 วันนับจากวันที่เสร็จสิ้นการประมูล) หากล่วงเลยกว่าวันที่กำหนด ผู้ทำการประมูลจะคิด ค่าจอดเก็บเครื่องจักร วันละ 500 บาท (ห้าร้อยบาท) ต่อหนึ่งรายการ
    *** (ในกรณี ผู้ชนะการประมูลและผู้รับสินค้า ไม่ได้เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกัน ผู้ประมูลจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจและเอกสารประกอบตามที่ผู้ทำการประมูล ระบุไว้ในท้ายเล่มของหมายเลขบัตรประมูล เพื่อให้เป็นหลักฐานในการรับสินค้าแทน)

   4.)ผู้ทำการประมูลจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ชนะการประมูล โดยจัดเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเพื่อนำเครื่องจักรและรายการสินค้าต่างๆที่ประมูลได้ขึ้นรถบรรทุกโดย ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ทั้งนี้ผู้ทำการประมูลจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อันเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการนำสินค้าขึ้นรถบรรทุกให้

       • สินค้าที่เคลื่อนที่ไม่ได้และมีน้ำหนักเกิน 15 ตัน

       • รถที่ขับเคลื่อนขึ้นรถบรรทุกไม่ได้ และมีน้ำหนักเกิน 15 ตัน  ผู้ชนะการประมูลสินค้าดังกล่าว จะต้องชำระค่าเช่ารถเครน เพื่อยกสินค้านั้นขึ้นรถบรรทุก จำนวนเงิน 5,000 บาท

    5.)ผู้ทำการประมูล จะทำการส่งมอบเอกสารประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าให้แก่ผู้ชนะการประมูล ภายใน 30 วันนับหลังจากวันประมูล โดยเอกสารดังกล่าวสามารถนำไปจดทะเบียนหรือ แจ้งย้ายได้ทันที หากแต่ผู้ชนะการประมูลไม่ไปดำเนินการกับทางราชการภายใน 30 วันหลังจากได้รับเอกสารจากผู้ทำการประมูลผู้ชนะการประมูลจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเตรียมเอกสารอื่่นๆ (ถ้ามี) และทางผู้ทำการประมูลไม่ขอรับผิดชอบต่อการติดตามเอกสารดังกล่าวหลังจากระยะ เวลาเกินกว่า 60 วัน นับจากวันประมูล 

ประกาศเพิ่มเติม

        เนื่องจากมีลูกค้าหลายท่าน  ได้รับจดหมายทวงหนี้ จากกรมศุลกากร  ให้ไปดำเนินการชำระเงิน 200 บาท ( สองร้อยบาทถ้วน )  เพื่อเป็นค่าพิธีการและตรวจปล่อย ซึ่งถ้าไม่ชำระจะถูกระงับการให้บริการทางพิธีการศุลกากร ทำให้ไม่สามารถดำเนินการใดๆทางพิธีการศุลกากรได้รวม ถึงการชำระค่าอากรนำเข้า  จากการประมูล
ในเขตปลอด อากรด้วย 

        ดังนั้น ทางบริษัท จะขอเก็บค่าพิธีการและตรวจปล่อย ดังกล่าว เพื่อนำส่งชำระกับกรมศุลกากรแทนท่าน โดยจะ เพิ่มลงในใบ้แจ้งหนี้ของท่าน เป็น จำนวนเงิน 200 บาท ( สองร้อยบาทถ้วน )  อนึ่งค่าพิธีการและตรวจปล่อยนี้ ไม่ได้รวม อยู่ในค่าบริการออกของกรมศุลกากร ที่บริษัท เรียกเก็บ ดังนั้นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข้อควรรู้/ทราบ
1.) สินค้าทุกรายการขายตามสภาพไม่มีการประกันราคา
2.) สินค้าที่ประมูลยกเลิกไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
3.) ผู้ส่งสินค้าเข้าประมูล (ผู้ขาย) ถือสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมสู้ราคาประมูลสินค้าของตนเองได้
4.) ให้ยึดถือคุณสมบัติของเครื่องจักรและสินค้าต่างๆตามสภาพที่เป็นอยู่โดยไม่คำนึงถึงข้อความใดๆ ในเอกสารและเว็บไซต์
5.) ข้อมูลสินค้าที่ปรากฏอยู่ในเอกสารและเว็บไซต์การประมูลอาจคลาดเคลื่อน อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
6.) บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ทำหน้าที่ดำเนินการประมูล ข้อมูลสินค้าที่แสดงให้ทราบในเอกสารหรือทางเว็ปไซท์เป็นข้อมูลที่ได้รับมาแต่เบื้องต้นเท่านั้น อาจมีข้อผิดพลาด
ข้อควรระวัง
เพื่อป้องกันการผิดหวัง-เสียหาย-เสียเวลา-เสียใจ อันเกิดจากการเข้าใจผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์
1.) อย่าประมูลสินค้าโดยไม่มีการตรวจสภาพให้มั่นใจเสียก่อนเพราะเป็นสินค้ามือสอง จึงมีความหลากหลายแตกต่างกันตามสภาพ
2.) พึงตรวจสอบข้อมูล-สภาพสินค้า ที่ท่านสนใจด้วยตัวของท่านเองหรือโดยช่างผู้ชำนาญการ
3.) การขนย้ายสินค้า ท่านควรจัดรถบรรทุกของท่านให้ตรงตามประเภทสินค้า ขนาด น้ำหนัก จำนวน และจัดเจ้าหน้าที่ๆมีความชำนาญมาดูแลแนะนำการจัดเรียง บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการลำเลียงสินค้าขึ้นรถบรรทุกของท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ (ยกเว้นรายการที่ต้องถอดหรือประกอบเป็นกรณีพิเศษ) ดังนั้นจึงไม่มีการรับผิดชอบในความเสีย หายหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น(ถ้ามี)