ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 574 ) 24-25 เมษายน 2564 22-25 เมษายน 2564 22-23 เมษายน 2564 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 297 ) 24-25 เมษายน 2564 22-25 เมษายน 2564 22-23 เมษายน 2564 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองฟรีโซน ( 67 ) 22-25 เมษายน 2564 22-25 เมษายน 2564 22-25 เมษายน 2564 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองชำระอากรแล้ว ( 6 ) 22-25 เมษายน 2564 22-25 เมษายน 2564 22-25 เมษายน 2564 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 48 ) ติดต่อฝ่ายขาย 095-056-3605 093-464-9555 ดูรายการสินค้า

โปรโมชั่น

สินค้าฟรีโซน จำนวน 574 รายการ

สินค้าชำระอากรแล้ว จำนวน 297 รายการ

ยื่นซองฟรีโซน จำนวน 67 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 48 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์