ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 194 ) 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 18-21 กุมภาพันธ์ 2564 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 134 ) 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 18-21 กุมภาพันธ์ 2564 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองฟรีโซน ( 53 ) 18-21 กุมภาพันธ์ 2564 18-21 กุมภาพันธ์ 2564 18-21 กุมภาพันธ์ 2564 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองชำระอากรแล้ว ( 0 ) 18-21 กุมภาพันธ์ 2564 18-21 กุมภาพันธ์ 2564 18-21 กุมภาพันธ์ 2564 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 170 ) ติดต่อฝ่ายขาย 095-056-3605 093-464-9555 ดูรายการสินค้า

โปรโมชั่น

สินค้าฟรีโซน จำนวน 194 รายการ

สินค้าชำระอากรแล้ว จำนวน 134 รายการ

ยื่นซองฟรีโซน จำนวน 53 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 170 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์