ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 383 ) 14-15 พฤศจิกายน 2563 12-15 พฤศจิกายน 2563 12-13 พฤศจิกายน 2563 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 1 ) 14-15 พฤศจิกายน 2563 12-15 พฤศจิกายน 2563 12-13 พฤศจิกายน 2563 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองฟรีโซน ( 74 ) 12-15 พฤศจิกายน 2563 12-15 พฤศจิกายน 2563 12-15 พฤศจิกายน 2563 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองชำระอากรแล้ว ( 0 ) 14-15 พฤศจิกายน 2563 12-15 พฤศจิกายน 2563 12-13 พฤศจิกายน 2563 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 50 ) ติดต่อฝ่ายขาย 095-056-3605 093-464-9555 ดูรายการสินค้า

โปรโมชั่น

สินค้าฟรีโซน จำนวน 383 รายการ

ยื่นซองฟรีโซน จำนวน 74 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 50 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์