ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 106 ) 10-11 ธันวาคม 2565 8-11 ธันวาคม 2565 8-9 ธันวาคม 2565 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 260 ) 10-11 ธันวาคม 2565 8-11 ธันวาคม 2565 8-9 ธันวาคม 2565 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 56 ) ติดต่อฝ่ายขาย 095-056-3605 093-464-9555 ดูรายการสินค้า

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

สินค้าฟรีโซน จำนวน 106 รายการ

สินค้าชำระอากรแล้ว จำนวน 260 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 56 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์