ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 550 ) 12-13 ธันวาคม 2563 10-13 ธันวาคม 2563 10-11 ธันวาคม 2563 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 136 ) 12-13 ธันวาคม 2563 10-13 ธันวาคม 2563 10-11 ธันวาคม 2563 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองฟรีโซน ( 89 ) 10-13 ธันวาคม 2563 10-13 ธันวาคม 2563 10-13 ธันวาคม 2563 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองชำระอากรแล้ว ( 24 ) 10-13 ธันวาคม 2563 10-13 ธันวาคม 2563 10-13 ธันวาคม 2563 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 191 ) ติดต่อฝ่ายขาย 095-056-3605 093-464-9555 ดูรายการสินค้า

โปรโมชั่น

สินค้าฟรีโซน จำนวน 550 รายการ

สินค้าชำระอากรแล้ว จำนวน 136 รายการ

ยื่นซองฟรีโซน จำนวน 89 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 191 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์