ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 397 ) 15-16 พฤษภาคม 2564 13-16 พฤษภาคม 2564 13-14 พฤษภาคม 2564 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 180 ) 15-16 พฤษภาคม 2564 13-16 พฤษภาคม 2564 13-14 พฤษภาคม 2564 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองฟรีโซน ( 56 ) 13-16 พฤษภาคม 2564 13-16 พฤษภาคม 2564 13-16 พฤษภาคม 2564 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองชำระอากรแล้ว ( 6 ) 13-16 พฤษภาคม 2564 13-16 พฤษภาคม 2564 13-16 พฤษภาคม 2564 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 42 ) ติดต่อฝ่ายขาย 095-056-3605 093-464-9555 ดูรายการสินค้า

โปรโมชั่น

สินค้าฟรีโซน จำนวน 397 รายการ

สินค้าชำระอากรแล้ว จำนวน 180 รายการ

ยื่นซองฟรีโซน จำนวน 56 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 42 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์