ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 447 ) วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562 วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 119 ) วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562 วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองฟรีโซน ( 68 ) วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองชำระอากรแล้ว ( 12 ) วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 26 ) ดูรายการสินค้า

โปรโมชั่น

สินค้าฟรีโซน จำนวน 447 รายการ

สินค้าชำระอากรแล้ว จำนวน 119 รายการ

ยื่นซองฟรีโซน จำนวน 68 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 26 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์