ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 461 ) 11-12 กรกฎาคม 2563 9-12 กรกฎาคม 2563 9-10 กรกฎาคม 2563 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 144 ) 11-12 กรกฎาคม 2563 9-12 กรกฎาคม 2563 9-10 กรกฎาคม 2563 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองฟรีโซน ( 90 ) 9-12 กรกฎาคม 2563 9-12 กรกฎาคม 2563 9-12 กรกฎาคม 2563 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองชำระอากรแล้ว ( 11 ) 9-12 กรกฎาคม 2563 9-12 กรกฎาคม 2563 9-12 กรกฎาคม 2563 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 190 ) ติดต่อฝ่ายขาย 095-056-3605 093-464-9555 ดูรายการสินค้า

โปรโมชั่น

สินค้าฟรีโซน จำนวน 461 รายการ

สินค้าชำระอากรแล้ว จำนวน 144 รายการ

ยื่นซองฟรีโซน จำนวน 90 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 190 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์