ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 415 ) 10-11 ตุลาคม 2563 8-11 ตุลาคม 2563 8-9 ตุลาคม 2563 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 27 ) 10-11 ตุลาคม 2563 8-11 ตุลาคม 2563 8-9 ตุลาคม 2563 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองฟรีโซน ( 16 ) 8-11 ตุลาคม 2563 8-11 ตุลาคม 2563 8-11 ตุลาคม 2563 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองชำระอากรแล้ว ( 11 ) 8-11 ตุลาคม 2563 8-11 ตุลาคม 2563 8-11 ตุลาคม 2563 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 193 ) ติดต่อฝ่ายขาย 095-056-3605 093-464-9555 ดูรายการสินค้า

โปรโมชั่น

สินค้าฟรีโซน จำนวน 415 รายการ

ยื่นซองฟรีโซน จำนวน 16 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 193 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์