ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 421 ) 20-21 กรกฎาคม 2562 18-21 กรกฎาคม 2562 18-19 กรกฎาคม 2562 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 140 ) 20-21 กรกฎาคม 2562 18-21 กรกฎาคม 2562 18-19 กรกฎาคม 2562 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองฟรีโซน ( 73 ) 18-21 กรกฎาคม 2562 18-21 กรกฎาคม 2562 18-21 กรกฎาคม 2562 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองชำระอากรแล้ว ( 13 ) 18-21 กรกฎาคม 2562 18-21 กรกฎาคม 2562 18-21 กรกฎาคม 2562 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 29 ) ดูรายการสินค้า

โปรโมชั่น

สินค้าฟรีโซน จำนวน 421 รายการ

สินค้าชำระอากรแล้ว จำนวน 140 รายการ

ยื่นซองฟรีโซน จำนวน 73 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 29 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์