ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 511 ) 15-16 สิงหาคม 2563 13-16 สิงหาคม 2563 13-14 สิงหาคม 2563 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 173 ) 15-16 สิงหาคม 2563 13-16 สิงหาคม 2563 13-14 สิงหาคม 2563 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองฟรีโซน ( 80 ) 13-16 สิงหาคม 2563 13-16 สิงหาคม 2563 13-16 สิงหาคม 2563 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองชำระอากรแล้ว ( 22 ) 13-16 สิงหาคม 2563 13-16 สิงหาคม 2563 13-16 สิงหาคม 2563 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 211 ) ติดต่อฝ่ายขาย 095-056-3605 093-464-9555 ดูรายการสินค้า

โปรโมชั่น

สินค้าฟรีโซน จำนวน 511 รายการ

สินค้าชำระอากรแล้ว จำนวน 173 รายการ

ยื่นซองฟรีโซน จำนวน 80 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 211 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์