ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 509 ) 13-14 มิถุนายน 2563 11-14 มิถุนายน 2563 11-12 มิถุนายน 2563 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 182 ) 13-14 มิถุนายน 2563 11-14 มิถุนายน 2563 11-12 มิถุนายน 2563 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองฟรีโซน ( 88 ) 11-14 มิถุนายน 2563 11-14 มิถุนายน 2563 11-14 มิถุนายน 2563 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองชำระอากรแล้ว ( 7 ) 11-14 มิถุนายน 2563 11-14 มิถุนายน 2563 11-14 มิถุนายน 2563 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 200 ) ติดต่อฝ่ายขาย 095-056-3605 093-464-9555 ดูรายการสินค้า

โปรโมชั่น

สินค้าฟรีโซน จำนวน 509 รายการ

สินค้าชำระอากรแล้ว จำนวน 182 รายการ

ยื่นซองฟรีโซน จำนวน 88 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 200 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์