ค้นหาสินค้า

โปรโมชั่นพิเศษ

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 399 ) 19-20 ตุลาคม 2562 17-20 ตุลาคม 2562 17-18 ตุลาคม 2562 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 142 ) 19-20 ตุลาคม 2562 17-20 ตุลาคม 2562 17-18 ตุลาคม 2562 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองฟรีโซน ( 86 ) 17-20 ตุลาคม 2562 17-20 ตุลาคม 2562 17-20 ตุลาคม 2562 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองชำระอากรแล้ว ( 16 ) 17-20 ตุลาคม 2562 17-20 ตุลาคม 2562 17-20 ตุลาคม 2562 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 23 ) ดูรายการสินค้า

โปรโมชั่น

สินค้าฟรีโซน จำนวน 399 รายการ

สินค้าชำระอากรแล้ว จำนวน 142 รายการ

ยื่นซองฟรีโซน จำนวน 86 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 23 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์