ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 385 ) 20-21 เมษายน 2562 18-21 เมษายน 2562 18-19 เมษายน 2562 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 98 ) 20-21 เมษายน 2562 18-21 เมษายน 2562 18-19 เมษายน 2562 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองฟรีโซน ( 76 ) 18-21 เมษายน 2562 18-21 เมษายน 2562 18-21 เมษายน 2562 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองชำระอากรแล้ว ( 9 ) 18-21 เมษายน 2562 18-21 เมษายน 2562 18-21 เมษายน 2562 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 21 ) ดูรายการสินค้า

สินค้าฟรีโซน จำนวน 385 รายการ

สินค้าชำระอากรแล้ว จำนวน 98 รายการ

ยื่นซองฟรีโซน จำนวน 76 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 21 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์