ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 432 ) 12-13 ธันวาคม 2563 10-13 ธันวาคม 2563 10-11 ธันวาคม 2563 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 92 ) 12-13 ธันวาคม 2563 10-13 ธันวาคม 2563 10-11 ธันวาคม 2563 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองฟรีโซน ( 77 ) 10-13 ธันวาคม 2563 10-13 ธันวาคม 2563 10-13 ธันวาคม 2563 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองชำระอากรแล้ว ( 1 ) 10-13 ธันวาคม 2563 10-13 ธันวาคม 2563 10-13 ธันวาคม 2563 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 190 ) ติดต่อฝ่ายขาย 095-056-3605 093-464-9555 ดูรายการสินค้า

โปรโมชั่น

สินค้าฟรีโซน จำนวน 432 รายการ

สินค้าชำระอากรแล้ว จำนวน 92 รายการ

ยื่นซองฟรีโซน จำนวน 77 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 190 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์