ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 400 ) 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 21-24 กุมภาพันธ์ 2562 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 74 ) 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 21-24 กุมภาพันธ์ 2562 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองฟรีโซน ( 62 ) 21-24 กุมภาพันธ์ 2562 21-24 กุมภาพันธ์ 2562 21-24 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองชำระอากรแล้ว ( 7 ) 21-24 กุมภาพันธ์ 2562 21-24 กุมภาพันธ์ 2562 21-24 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 7 ) ดูรายการสินค้า

โปรโมชั่น

สินค้าฟรีโซน จำนวน 400 รายการ

สินค้าชำระอากรแล้ว จำนวน 74 รายการ

ยื่นซองฟรีโซน จำนวน 62 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 7 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น