ค้นหาสินค้า

โปรโมชั่นพิเศษ

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 438 ) 17-18 สิงหาคม 2562 15-18 สิงหาคม 2562 15-16 สิงหาคม 2562 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 129 ) 17-18 สิงหาคม 2562 15-18 สิงหาคม 2562 15-16 สิงหาคม 2562 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองฟรีโซน ( 95 ) 15-18 สิงหาคม 2562 15-18 สิงหาคม 2562 15-18 สิงหาคม 2562 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองชำระอากรแล้ว ( 15 ) 15-18 สิงหาคม 2562 15-18 สิงหาคม 2562 15-18 สิงหาคม 2562 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 14 ) ดูรายการสินค้า

โปรโมชั่น

สินค้าฟรีโซน จำนวน 438 รายการ

สินค้าชำระอากรแล้ว จำนวน 129 รายการ

ยื่นซองฟรีโซน จำนวน 95 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 14 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น