ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 343 ) 22-23 มิถุนายน 2562 20-23 มิถุนายน 2562 20-21 มิถุนายน 2562 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 105 ) 22-23 มิถุนายน 2562 20-23 มิถุนายน 2562 20-21 มิถุนายน 2562 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองฟรีโซน ( 72 ) 22-23 มิถุนายน 2562 20-23 มิถุนายน 2562 20-21 มิถุนายน 2562 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองชำระอากรแล้ว ( 16 ) 22-23 มิถุนายน 2562 20-23 มิถุนายน 2562 20-21 มิถุนายน 2562 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 30 ) ดูรายการสินค้า

โปรโมชั่น

สินค้าฟรีโซน จำนวน 343 รายการ

สินค้าชำระอากรแล้ว จำนวน 105 รายการ

ยื่นซองฟรีโซน จำนวน 72 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 30 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์