ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 224 ) วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562 วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 5 ) วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562 วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองฟรีโซน ( 59 ) วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองชำระอากรแล้ว ( 1 ) วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 37 ) ดูรายการสินค้า

สินค้าฟรีโซน จำนวน 224 รายการ

ยื่นซองฟรีโซน จำนวน 59 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 37 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์