ผลประมูล
  หมวด ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล เงินบาท USD.30.00 ลานประมูล